Kaupunginhallitus, kokous 25.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Kajaanin kaupungin sijoitussuunnitelma 2019 - 2020

KAJDno-2018-570

Aikaisempi käsittely

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan ensisijainen tehtävä on tukea Kajaanin kaupungin toimintaa valtuuston asettamien strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Varainhankinnalla tarkoitetaan kaupungin toiminnan rahoittamista vieraan pääoman instrumenteilla. Sijoitustoiminnalla tarkoitetaan kunnan toimiala- ja kassavarasijoittamista sekä mahdollista lahjoitusvarojen sijoittamista.

Kuntalain mukaan valtuuston tehtävänä on päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa ja valvoa varainhankintaa ja sijoitustoimintaa osana taloudenhoitoa. Kajaanin kaupungin varainhankintaa ohjaa vuosittain laadittava talousarvio, jossa kaupunginvaltuusto hyväksyy pitkäaikaisten talousarviolainojen muutoksen ja lyhytaikaiselle varainhankinnalle enimmäisrajan. Talousjohtajalle on annettu hallintosäännöllä oikeus päättää lainan ottamisesta valtuustoon tekemien päätösten rajoissa. Hallintosäännön mukaan talousjohtaja päättää myös kaupungin rahavarojen tallettamisesta ja sijoittamisesta valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti. 

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen p. 044 7100 237 tai asta.tolonen(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan ohjeen varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteista.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginvaltuuston 11.6.2018 hyväksymiä varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteita on tarve muuttaa, koska kaupungille on syntynyt Loiste Oy:n osakekauppojen myötä merkittävää sijoitusvarallisuutta.

Sijoitustoiminnan tulee lähtökohtaisesti olla taloudellisesti tuottavaa ja sen perustavoitteena on sijoitusvarallisuuden reaaliarvon säilyminen. Kajaanin kaupungin sijoitustoiminnan strategisena tavoitteena on myös sijoitettavan pääoman kartuttaminen pitkällä aikavälillä.  

Uudet sijoitustoimintaa koskevat periaatteet on liitetty liitteenä olevaan Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet -ohjeeseen. 

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan ohjeen varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteista.

Päätös

Timo Meriläinen ja Maarit Ojavuo saapuivat 15:40 kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin sijoitusomaisuus on tulosta energiayhtiö Loiste Oy:n omistusjärjestelyistä keväällä 2019.  Varat ovat kaupungin omaa pääomaa, josta on tarkoitus tehdä  menovarauksia kaupungin strategian mukaiseen elinkeinojen kehittämiseen sekä yleiseen elinvoiman ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin kasvattamiseen. Varat ovat vastapainona kaupungin lainakannalle. Tavoitteena on, että pääosa varoista sijoitetaan tuottavasti ja turvaavasti kaupunginvaltuuston hyväksymien sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti. Kaupunginvaltuuston hyväksymien varainhakinnan ja sijoitustoiminnan ohjeiden mukaan kaupunginhallitus päättää tarkemmasta sijoitussuunnitelmasta. Sijoistussuunnitelman pohjalta käynnistetään sijoitussalkun varainhoitajien kilpailuttaminen.

Sijoitettava varallisuus on lähtöarvoltaan noin 105 miljoonaa euroa, Tarkoituksen mukaisinta on, että kaupunki kilpailuttaa varainhoitopalvelut ja sijoittaa varat kolmen varainhoitajan kautta, jolloin kunkin valitun varainhoitajan hoidettavaksi tulevan varallisuuden arvo on lähtötilanteessa 35 miljoonaa euroa.  Sopimuskausi on voimassa toistaiseksi ja toteutetaan täyden valtakirjan periaatteella sisältäen myös arvopapereiden säilytyksen. Sopimuksia tarkastellaan vuosittain.

Kajaanin kaupungin sijoitussuunnitelma 2019 - 2020 liitteenä.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Kajaanin kaupungin sijoitussuunnitelman 2019 - 2020  ja päättää käynnistää varainhoitajien kilpailutuksen.

Päätös

Hyväksyi.