Kaupunginhallitus, kokous 25.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Aiesopimuksen solmiminen tontin 205-1-34-103 (Brahenkatu 3) kehittämisestä asemakaavalla

KAJDno-2019-693

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on myynyt 27.4.2015 Anorak Society Oy:lle (y-tunnus: 2681133-8) tontilla 205-1-34-103 (Brahenkatu 3) sijaitsevan vuonna 1852 rakennetun hirsirunkoisen ja lautaverhoillun asuinrakennuksen, jossa on toiminut aiemmin muun muassa kaupunginkirjasto. Kaupan yhteydessä kaupunki on vuokrannut yhtiölle maanvuokrasopimuksella rakennuksen sijaintitontin. Maanvuokrasopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy 30.4.2065.

Yhtiö on suorittanut rakennuksessa maanvuokrasopimuksessa sovitun mukaisesti mittavan peruskorjauksen ja siinä toimii nykyisin muun muassa ravintola. Vuokrasopimuksessa vuokralaiselle on myös ilmoitettu, että tontille tullaan laatimaan asemakaavanmuutos, jolla tontilla oleva rakennus pyritään suojelemaan. Tällä hetkellä rakennus on suojeltu voimassa olevassa keskustaajamaa koskevassa yleiskaavassa olevalla erillisellä merkinnällä. Vuokrasopimuksessa on lisäksi sovittu, että mikäli rakennukselle vuokratun tontin pinta-ala muuttuu asemakaavamuutoksen yhteydessä, muutetaan sopimuksen mukaista perusvuokraa muuttuneen pinta-alan suhteessa. Vuokrasopimuksessa on tavoitetasolla sovittu myös siitä, että alueelle pyritään kaavamuutoksen yhteydessä kaavoittamaan mahdollisuus autotallin tai -katoksen rakentamiseen tai mikäli edellä mainittu kaavamuutos ei toteudu kohtuullisessa aikataulussa, kaupunki on sitoutunut puoltamaan edellä mainitun lisärakennusoikeuden mukaista poikkeamislupaa.

Yhtiön kanssa on neuvoteltu kaavamuutoksen käynnistämisestä tontilla. Neuvotteluissa on lähdetty siitä, että tontilla oleva rakennus suojellaan ja sille muodostetaan oma tontti, jonka viereen voidaan kaavoittaa lisärakennusoikeutta. Tavoitteena on, että muodostettavalle tontille rakennettaisiin arkkitehtonisesti laadukas ja ympäristöön hyvin soveltuva rakennus. Koska kaupunki omistaa tontin maapohjan, mutta tontin hallinta on maanvuokrasopimuksella siirretty Anorak Society Oy:lle, tulee kaupungin ja yhtiön välillä solmia sopimus siitä, miten kohteen kehittämisen kustannukset jaetaan ja toisaalta millaisin ehdoin kaavalla muodostuva uusi tontti luovutetaan edelleen yhtiölle rakennettavaksi.Toimija on alustavasti hyväksynyt oheisen aiesopimusluonnoksen.

Koska kaupunki omistaa maapohjan, lisärakennusoikeudesta maan arvonnousuna saatava hyöty tulee ensisijaisesti kaupungille. Anorak Society Oy maksaa kaupungin taksan mukaiset kaavoituskustannukset ja on velvollinen toimittamaan kaavan valmistelussa tarvittavia, kaupungin hyväksymän suunnittelijan tuottamia viitesuunnitelmia ja selvityksiä. Mahdollisen asemakaavanmuutoksen tultua voimaan muodostunut uusi tontti vuokrattaisiin tai myytäisiin Anorak Society Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun. Myyntihinta tai vuokra määrittyisi kahden puolueettoman arvioitsijan tekemän kiinteistöarvion perusteella rakennusoikeuden ja sille määritetyn hinnan perusteella. Vuokrataso olisi 4,5 % edellä mainitulla tavalla määritetystä tontin arvosta. Tontinluovutuksen yhteydessä yhtiöltä voitaisiin edellyttää CLT-runkoisen kerrostalon rakentamista. Tällöin vuosivuokrasta tai kauppahinnasta voitaisiin antaa yhtiölle 30 % alennus.

Aiesopimuksen solmiminen ei vaikuta tulevan asemakaavanmuutoksen sisältöön, vaan kaavan sisältö määräytyy täysin Maankäyttö- ja rakennuslain kaavaa koskevien sisältövaatimusten mukaisesti ja tarkentuu kaavoitusprosessin yhteydessä. Aiesopimuksen solmiminen ei tuo kaupungille korvausvelvollisuutta siinäkään tapauksessa, että kaavamuutos estyisi kaupungin viranomaisen tai toimielimen kielteisen päätöksen johdosta.

Lisätietoja asiasta antaa kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori, puh. 044 7100 834 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Kajaanin kaupunki solmii oheisen liitteen mukaisen aiesopimuksen tontin 205-1-34-103 (Brahenkatu 3) kehittämisestä Anorak Society Oy:n kanssa.

Päätös

Hyväksyi.

Kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.

Tiedoksi

Anorak Society Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.