Kaupunginhallitus, kokous 19.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Korkeakouluopiskelijoiden liikunta- ja kulttuuripalvelusetelit

KAJDno-2018-767

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Uuden kaupunkistrategian yhtenä kasvuteemana on Tulevaisuus nuorissa. Teeman eräänä tavoitteena on opiskelijamyönteisyyden lisääminen. Myös Osaajien saatavuuden kasvuteemassa on eräänä tavoitteena tehdä Kajaanista vetovoimainen ja haluttu paikka opiskelijoille. Tarkoituksena on lisätä Kajaanin ammattikorkeakoulun vetovoimaa ja tukea sen hakijarekrytointia. Korkeakoulut ovat keskeinen tekijä nuorten ikäluokkien hakeutumisessa paikkakunnalle. Vetovoimaisuuden parantaminen opiskelupaikkakuntana on esimerkiksi Tampereen kaupunkistrategian yksi tavoite.

Kajaanin kaupungin opiskelija- ja nuorisomyönteisen julkisuuskuvan kirkastaminen on kirjattu jo aiemmin Kajaanin koulutusliikelaitoksen ja Kajaanin ammattikorkeakoulun koulutuskonserniyhteistyösopimukseen. Sen nojalla opiskelijamyönteisyyden parantamisesta on kevään ajan käyty keskusteluja kaupungin ja ammattikorkeakoulun oppilaskunta KAMO ry:n kesken. Oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja piti asiasta myös esityksen kaupunginvaltuuston seminaarissa toukokuussa.

Valmistelun aikana on tullut esille, että opiskelijoille tärkeitä opiskelupaikkakunnan valintatekijöitä ovat laadukkaan ja kiinnostavan koulutuksen lisäksi opiskelijan arjen sujuvuus ja toimivuus. Siihen liittyviä kysymyksiä on käsitelty yhteisissä tapaamisissa KAMO ry:n hallituksen kanssa ja pyritty toteuttamaan parannustoimenpiteitä. Eräänä kysymyksenä on noussut esille kaupungin liikunta- ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus opiskelijoille. Sen osalta on jo sovittu tiedottamisen lisäämisestä KAMO:n kanavissa ja Vimpelinlaakson kampuksella. KAMO on esittänyt myös korkeakouluopiskelijoille suunnattua palveluseteliä, jolla opiskelijoita kannustettaisiin käyttämään kaupungin vapaa-ajan palveluja.

Korkeakouluopiskelijoiden liikunta- ja palvelusetelit olivat esillä myös toukokuun valtuustoseminaarissa. Sen jälkeen niiden lanseeraamista on valmisteltu yhdessä kaupungin ja KAMO ry:n kanssa tavoitteena ottaa ne käyttöön jo syyslukukauden 2018 alussa. Ehdotus on, että ammattikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijoille, joita on noin 1500, annettaisiin käyttöön lippunide, jossa on 8 kpl 5 euron arvoista kertakäyttöistä palveluseteliä kaupungin eri liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Kokonaiskustannus on noin 60.000 euroa. Setelillä opiskelijat voivat alentaa palvelumaksuja. Setelit ovat henkilökohtaisia ja niiden käyttöä seurataan opiskelijanumerolla ja opiskelijakortilla. Kassajärjestelmästä lasku ohjautuu niiden osalta kaupunginhallitukselle. KAMO ry. tekee myöhemmin opiskelijoille setelien käytöstä kyselyn, jonka tuloksia hyödynnetään päätettäessä jatketaanko palvelusetelitoimintaa vuonna 2019.

Kaikille perustutkinto-opiskelijoille jaettavan setelilippuniteen lisäksi yhteisessä valmistelussa päätettiin ehdottaa myös, että opintonsa aloittaville noin 450 opiskelijoille lahjoitetaan kaupungin tervetulotoivotuksena sanko, jossa on omaan asuntoon ehkä ensimmäistä kertaa asettuvalle nuorelle tarpeellisia kotitaloustuotteita ja elintarvikkeita. Sankojen kustannusarvio on noin 5000 euroa, ja se on ulkoinen hankinta. Palvelusetelit ovat kaupungin sisäistä rahaliikennettä. Korkeakouluopiskelijoiden palveluseteleihin ja tervetulotoivotukseen ehdotetaan varattavaksi yhteensä enintään 65.000 euroa kaupunginhallituksen määrärahoista vuonna 2018. Setelien käytön osalta kyse on varauksesta, joka toteutuu sen mukaisesti miten opiskelijat käyttävät niitä palveluihin. Kokonaiskustannus pysyy annetun talousarvioraamin puitteissa, sillä kaupunginhallituksen käyttösuunnitelmassa on mm. ollut varauksia kuntarahoitusosuuksiin hankkeisiin, jotka eivät toteudu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus varaa Kajaanin ammattikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijoiden kaupungin ylläpitämien palvelujen liikunta- ja palveluseteleihin sekä ammattikorkeakoulun uusien, syyslukukaudella 2018 aloittavien opiskelijoiden tervetulotoivotukseen vuonna 2018 yhteensä 65.000 euroa.

Rahoitukselle avataan uusi tulosyksikkö ja siihen siirretään määrärahaa konsernihallinnon muilta kustannuspaikoilta seuraavasti:  Kasvua Kainuuseen ESR-hanke varaus 36.000 euroa, kustannuspaikka 190214475 ja kaupunginhallitus 29.000 euroa, kustannuspaikka 190214100. Mikäli korkeakouluopiskelijoiden liikunta- ja palveluseteleitä jaetaan vuonna 2019, määräraha varataan joko nuoriso- tai liikuntapalvelujen tulosalueelle.

Päätös

Hyväksyi.

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen oli asiantuntijana kokouksessa asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.