Kaupunginhallitus, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunnan nimeäminen 2019-2021

KAJDno-2017-740

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tehtävänä on kehittää, ylläpitää, rakentaa ja tarpeen mukaan vähentää hallinnassaan olevia valtiolta luovutuksena siirtyneitä Vimpelinlaakson ja Seppälän oppilaitoskiinteistöjä, jotka luovutusehtojen mukaan tulee säilyttää opetustoimen valtionosuutta saavan toiminnan käytössä. 

Liikelaitoksen yleistä hallintoa ja taloutta johtaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva johtokunta. Johtokunta edistää, ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunta valvoo liikelaitoksen etua. Esittelijänä toimii liikelaitoksen johtaja tai hänen estyneenä ollessa hänen tehtävään määräämänsä henkilö.

Johtokuntaan kuuluu seitsemän (7) kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä yksi (1) nimetään Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n esityksestä, yksi (1) Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen esityksestä ja yhden (1) jäsenistä tulee edustaa ympäristöteknistä toimialaa.  

Kaupunginhallitus valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus valitsee

- toimikaudeksi 2019 - 2021 Kajaanin kaupungin Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokuntaan 7 varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen

- jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Johtokunnan toimikausi kestää siihen saakka, kunnes vuonna 2021 toimintansa aloittava kaupunginhallitus nimeää johtokuntaan uudet jäsenet.

Päätös

Hyväksyi.

Kaupunginhallitus valitsi toimikaudelle 2019 - 2021 Kajaanin kaupungin Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokuntaan seuraavat:

Jäsen Varajäsen

Parviainen Heikki, puheenjohtaja 

Pyykkönen Pauli

Juutinen Eero, varapuheenjohtaja 

Niiranen Lauri

Karjalainen Suvi 

Pöri Ursula

Hakkarainen Eija 

Rissanen Helena

AMK:n edustaja

Mäkinen Merja

 

Kähkönen Jari

Koulutusliikelaitoksen edustaja

Tuominen Anssi

 

Sivonen Raimo

Kaupungin ympäristöteknisen toimialan edustaja

Heikkinen Jussi

 

Heikkinen Ari

 

Tiedoksi

Valitut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.