Kaupunginhallitus, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Pohjavesialueen suojelusuunnitelma / Koutaniemen pohjavesialue

KAJDno-2018-1223

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Inkeri Neuvonen, Ympäristönsuojelusuunnittelija, inkeri.neuvonen@kajaani.fi

Perustelut

Koutaniemen pohjavesialueelle on vuoden 2018 aikana laadittu suojelusuunnitelma. Pohjavesialueen suojelusuunnitelman laadinnasta säädetään Laissa vesienhoidon ja merienhoidon järjestämisestä (1263/2014). Hankkeen rahoituksesta vastasivat Kajaanin Vesi -liikelaitos ja Kainuun ELY-keskus. Suunnitelman laati geologian opiskelija Samuel Bronstein. Työtä varten perustettuun ohjausryhmään kuuluivat edustajat Kajaanin Vesi -liikelaitokselta, Kainuun ELY-keskukselta ja kaupungin ympäristönsuojelusta.

Koutaniemen pohjavesialue
Koutaniemen pohjavesialue on luokiteltu vedenhankinnan kannalta tärkeäksi I-luokan pohjavesialueeksi. Alueen kahdesta vedenottamosta otetaan tällä hetkellä vettä paikallisen haja-asutuksen tarpeisiin 150–200 m3 ja yhdysvesijohdolla keskustaajamaan 200–250 m3 eli yhteensä noin 400 m3 vuorokaudessa. Otettavat vesimäärät alittavat vesitalousluvassa annetut rajat selkeästi. Koutaniemellä on merkitystä erityisesti kaupungin vesihuoltovarmuuden kannalta. Vedenottamoilta saatava vesi on ollut hyvälaatuista, eikä merkkejä ihmistoiminnan pilaavasta vaikutuksesta ole havaittu.

Suojelusuunnitelman sisältö ja tavoitteet
Suojelusuunnitelman tavoitteena on ehkäistä pohjaveden laadun heikkeneminen ja säilyttää pohjavesiesiintymien antoisuudet ennallaan. Suojelusuunnitelmalla ei voida asettaa toimenpiteitä koskevia velvoitteita eikä sillä ole itsenäisiä oikeusvaikutuksia. Suunnitelmaa käytetään ohjeena viranomaisvalvonnassa, maankäytön suunnittelussa ja toiminnanharjoittajien lupahakemusten ja ilmoitusten käsittelyssä. Suojelusuunnitelma sisältää tiedot alueen pohjavesiolosuhteista, pohjaveden tilasta, vedenottamoista sekä alueen nykyisestä ja suunnitellusta maankäytöstä. Suunnitelmassa on selvitetty pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot alueella ja siinä on annettu toimenpidesuosituksia pilaantumisriskien vähentämiseksi. Suojelusuunnitelman laadinnan aikana pohjavesialueella olevien kiinteistöjen omistajille tehtiin kysely, jolla kartoitettiin mm. kiinteistöjen talousvesi- ja jätevesihuoltoa ja öljysäiliöitä.  Lisäksi maanviljelijöitä haastateltiin mm. lannoitukseen, torjunta-aineiden käyttöön ja jätehuoltoon liittyvistä asioista.

Suojelusuunnitelman käsittely
Suojelusuunnitelma on ollut nähtävillä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla sekä Kajaani Infossa 19.11.-31.12.2018. Nähtävillä olosta on ilmoitettu Koti-Kajaani –lehdessä 16.12.2018. Suunnitelmasta pyydettiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1263/2014) 10 f §:n mukaiset lausunnot ja mielipiteet sekä muut lausunnot Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksilta, Pohjois-Suomen AVI:lta, Kainuun Sotelta, Suomen Metsäkeskukselta, Kajaanin Vedeltä, Loiste Oy:ltä ja Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnalta.

Kainuun ELY-keskuksen lausunto 26.11.2018: Suojelusuunnitelman täyttää vesienhoito-lain edellytykset sisältönsä osalta. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty uutta tietoa ja tulkintaa alueesta sekä laadittu pelkistetty hydrogeologinen virtausmalli. Suunnitelma soveltuu hyvin käytettäväksi viranomaisohjeena Koutaniemen pohjavesivarojen suojelemiseksi.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/Liikennevastuualue 20.12.2018: Pohjavesialueella on yhdystie 19047 (Heinirannantie/Koutaniementie). Keskimääräinen liikennemäärä tien pohjavesialueella kulkevalla osuudella on noin 180 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on noin 6 ajoneuvoa. Tiellä on vanha, osin huonokuntoinenkin kevytpäällyste. Tie kuuluu talvihoitoluokkaan II, jossa liukkaudentorjunta tapahtuu hiekoittamalla. Päällystetyllä tiellä suolaa ei käytetä myöskään kesällä pölynsidontaan.

Kainuun sote/ympäristöterveydenhuolto 12.12.2018: Suojelusuunnitelmassa on kartoitettu riskitekijöitä riittävästi, ja annetut rajoitukset ja toimenpidesuositukset ovat riittävät talousveden hyvän laadun turvaamiseksi.

Loiste Oy 21.12.2018: Loiste Sähköverkko Oy:n Koutaniemen pohjavesialueen pylväsmuuntamot on suunniteltu saneerattavan puistomuuntamoiksi vuosien 2019-2020 aikana ja samalla keskijänniteverkko maakaapeloidaan vuoden 2019 aikana tarkentuvan suunnitelmaluonnoksen mukaisesti. Hankkeen toteutumisen jälkeen kaikki Koutaniemen pohjavesialueen pylväsmuuntamot on saneerattu puistomuuntamoiksi, joissa on keräyskaukalo öljyvuodon varalle.

Suomen Metsäkeskus 20.11.2018: Ei huomautettavaa.

KAJAANIN VESI –liikelaitos 29.11.2018: Suojelusuunnitelma soveltuu hyvin ohjeeksi eri toimijoiden suorittamille pohjaveden suojelutoimenpiteille.

Kouta–Vuores jätevesiosuuskunnan lausunto 30.12.2018 (tiivistelmä):  Alueelle rakennettava viemäriverkosto valmistuu vuoden 2019 aikana. Viemäriverkostoon liittyy pohjavesialueella 36 vakituisesti asuttua kiinteistöä ja 44 vapaa-ajan asuntoa. Verkoston ulkopuolelle jää seitsemän vakituisesti asuttua ja 44 vapaa-ajan kiinteistöä. Jätevesiverkoston rakentamisen lähtökohtana on pohjaveden suojelu. Runkojohto on jo suunnitteluvaiheessa siirretty alkuperin suunnitellulta paikaltaan kauemmaksi vedenotta-moista, mikä toi linjaan lisäpituutta lähes kaksi kilometriä.  Myös linjapumppaamot on sijoi-tettu pohjavesialueen reunoille ja verkoston toimivuus on huomioitu kiinteistöpumppujen mitoituksessa. Osuuskunnalla on toimiva päivystysjärjestelmä kaikkina vuorokauden aikoina ja varautumissuunnitelma mahdollisten häiriöiden varalta. Osuuskunnalla on pumppukaivon hälytysjärjestelmä merkkivaloineen ja linjapumppaamoissa on ylärajahälytys. Osuuskunta toteaa nykyisten varojärjestelmien olevan riittäviä. Vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentamisella on pyritty luomaan olosuhteet, jotka turvallisesti ja kontrolloidusti mahdollistavat alueella suunnitelmallisen rakentamisen ja pohjaveden oton yhteensovittamisen. Tilanne tukee hyvin suunniteltua, yhdenmukaiset ehdot täyttävää rakentamista erityisesti jos kaupunkiorganisaatiossa löydetään valvontamekanismi vanhoille, järjestelmän ulkopuolelle jääville kiinteistöille. Jätevesiverkosto rakennetaan niin, että se pystyy keräämään myös laajentuvan asutuksen tuottaman jäteveden. Alueelle laadittu suojelusuunnitelma on kattavasti laadittu perusteiden ja riskikartoituksen osalta. Suojelutoimenpiteiden kohdentamisen osalta kohdennus ja esitettävät toimenpiteet eivät ole riittävän kattavia eivätkä mahdollista pitkällä aikavälillä alueen suojelua, ellei suositusten lisäksi kiinnitetä huomiota riittävään seurantaan ja valvontaan ja päätöksenteon johdonmukaisuuteen. Suojelusuunnitelmaan toivotaan suosituksia ja ohjeistusta viemäriin liittymättömien kiinteistöjen viranomaisvalvonnasta ja neuvonnasta umpikaivojen ja imeytyskenttien osalta erityisesti pohjavesiyhteydellisten suppalampien tai vedenottamoiden lähellä. Luvituskäytännön tulisi olla yhdenmukainen ja selkeä kaikilla pohjavesialueilla sekä pohjavesialueiden sisällä.

Suojelusuunnitelmasta annetut lausunnot ovat erillisliitteenä.

Suojelusuunnitelman jatkokäsittely kuulemisen jälkeen
Kuulemisajan jälkeen suojelusuunnitelmaa, siinä esitettyjä toimenpidesuosituksia ja siitä annettuja lausuntoja on käsitelty työryhmässä, johon ovat kuuluneet Kajaanin Vedeltä Juha Nurminen ja Marko Kovalainen ja Kajaani kaupungin ympäristönsuojelusta Tarja Laatikainen ja Inkeri Neuvonen. Työryhmä on kuullut asiantuntijoita kaupungin kaavoituksesta, Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnasta, Suomen metsäkeskuksen Pohjoiselta palvelualueelta/Ari Kemppainen, Kainuun ELY-keskuksen ympäristövastuualueelta sekä Maaseutupalvelut -yksiköstä/Markus Kvist ja Kainuun Pelastuslaitokselta.

Työryhmän johtopäätökset ja toimenpide-esitykset
Alueella tehty jätevesiviemärin rakentaminen vuonna 2019 on ollut merkittävä toimenpide pohjaveden suojelun edistämisessä. Pohjaveden suojelunäkökohdat huomioitiin viemäri-hankkeen suunnitteluvaiheessa mm. runkojohdon linjauksessa ja linjapumppaamoiden sijoittamisessa. Kajaanin kaupungin rakennusjärjestyksessä on pohjaveden suojelu huomioitu lämmitysöljysäiliöitä ja maalämpöjärjestelmiä koskevissa määräyksissä rakennus- ja toimenpidelupia käsiteltäessä. Pohjavesialue on merkitty Koutanniemen–Vuoreslahden osayleiskaavaan. Kaavaan on merkitty myös vesitalousluvan maksimiottomäärän mukaan arvioitu Koutaniemen vedenottamon lähisuojavyöhyke, jolla on kaavamääräysten mukaan kielletty jätevesien imeytys maahan. Sivolanniemen vedenottamo on rakennettu kaavan laadinnan jälkeen. Vedenottamoille ei ole tarpeen nykytilanteessa perustaa vesilain mukaisia lähi- tai kaukosuojavyöhykkeitä. Kaavassa olevat, rakentamattomat rakennuspaikat, joilta pohjaveden virtaus on ottamolle päin, ovat liitettävissä viemäriin. Pohjaveden suojelun kannalta rakennuspaikkojen määrää tai sijoittelua ei ole tarpeen tarkastella kaavallisesti. 

Loiste Oy on ilmoittanut, että pohjavesialueen pylväsmuuntamot saneerataan vuosien 2019–2020 aikana puistomuuntamoiksi, joissa on keräyskaukalo öljyvuodon varalle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan Heinirannantien ja Koutaniementien liukkaudentorjunta hoidetaan hiekoittamalla eikä suolaa käytetä kesälläkään. Näiltä osin jatkotoimenpiteet eivät ole tarpeellisia. Teiden huonokuntoisuus voi kuitenkin lisätä öljyvahinkojen onnettomuusriskiä.

Kainuun ELY-keskus/ympäristövastuualue on lausunnossaan suojelusuunnitelmasta ilmoittanut, että suunnitelmassa esitetyt Koutaniemen pohjavesialueen lisäselvitystarpeet lisätään tutkimussuunnitelmaan. Suojelusuunnitelman laadinnan yhteydessä tehty virtausmalli antoi viitteitä, että pohjavedenjakaja sijaitsee Kattilajärvellä, joten lisätutkimukset keskitetään alueen etelä- ja kaakkoisosaan. Tutkimukset tehdään vuonna 2019 tai 2020. Lisäselvitysesitykset Kainuun ELY:lle eivät työryhmän mielestä täten ole tarpeen. Työryhmän kartoittamat ensisijaiset keinot ja tarvittavat toimenpiteet pohjaveden suojelemiseksi on kirjattu liitteenä olevaan työryhmän raportin taulukkoon.

Lisäksi työryhmä esittää seuraavia täydentäviä toimenpiteitä:
• ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan tarpeelliset määräykset jätevesien käsittelyvaatimuksista sekä järvien ja lampien suojavyöhykkeistä pohjavesialueilla
• pohjavesialueella oleviin yrityksiin, joissa käsitellään vaarallisia jätteitä, tehdään jätelain 100 §:n mukainen tarkastus
• rakennusjärjestykseen kirjataan määräykset maalämpöjärjestelmissä hyväksyttävis-tä aineista ja umpikaivojen varustamisesta hälytysjärjestelmillä pohjavesialueilla
• kaupunki esittää Koutaniementien ja Heinirannantien päällysteen uusimista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle
• suojelusuunnitelma päivitetään Kainuun ELY-keskuksen lisätutkimusten jälkeen, jolloin on tiedossa onko tarpeen muuttaa muodostumisalueen rajausta ja mm. tarvitaanko mahdollisesti uusia suoja-aluerajauksia.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusuunnittelija Inkeri Neuvonen, p. 044 7100 574 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy Koutaniemen pohjavesialueelle tehdyn suojelusuunnitelman ja esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus

- hyväksyy Koutaniemen pohjavesialueelle tehdyn suojelusuunnitelman
- hyväksyy työryhmän suojelusuunnitelmasta tekemän yhteenvedon toimenpide-esityksineen
- lähettää päätöksensä sekä suojelusuunnitelman ja työryhmän siitä tekemän yhteenvedon huomioon otettavaksi ja toimenpiteitä varten rakennusvalvonta ja ympäristönsuojeluyksikköön, maankäyttöön, kaavoitukseen
- lähettää päätöksen suojelusuunnitelmasta ja suojelusuunnitelman tiedoksi Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (1263/2014, 10f §).

Kaupunginhallituksen päätös ja työryhmän yhteenveto lähetetään myös niille tahoille, joilta on pyydetty lausunto suojelusuunnitelman nähtävilläoloaikana.


 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus

- hyväksyy Koutaniemen pohjavesialueelle tehdyn suojelusuunnitelman,
- hyväksyy työryhmän suojelusuunnitelmasta tekemän yhteenvedon toimenpide-esityksineen,
- lähettää päätöksensä sekä suojelusuunnitelman ja työryhmän siitä tekemän yhteenvedon huomioon otettavaksi ja toimenpiteitä varten rakennusvalvonta ja ympäristönsuojeluyksikköön, maankäyttöön, kaavoitukseen ja
- lähettää päätöksen suojelusuunnitelmasta ja suojelusuunnitelman tiedoksi Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (1263/2014, 10f §).

Kaupunginhallituksen päätös ja työryhmän yhteenveto lähetetään myös niille tahoille, joilta on pyydetty lausunto suojelusuunnitelman nähtävilläoloaikana.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.