Kaupunginhallitus, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Kaupunginhallituksen edustajat eri toimielimiin toimikaudelle 2019 - 2021

KAJDno-2017-742

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosäännön 133 §:n mukaan kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen tai kaupunginjohtaja.

Edustajaa ei voida määrätä tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin toimielimiin.

Hallintosäännön 132 §:n mukaan läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksessa on valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, toimialajohtajilla ja talousjohtajalla. Kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus muiden toimielinten kokouksessa (pl. em. lain asettamat rajoitukset). Toimielimet päättävät muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus valitsee edustajansa seuraaviin toimielimiin:

- sivistyslautakunta

- ympäristötekninen lautakunta

- ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto

- liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto

- pelastuslautakunta

- Vuolijoen aluelautakunta

- Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta

- Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta

- Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta

- Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitoksen johtokunta

- Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Kaupunginhallitus valitsi edustajansa seuraaviin toimielimiin:

- sivistyslautakunta, Johanna Rantala

- ympäristötekninen lautakunta, Vesa Kaikkonen

- ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, Silja Keränen

- liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto, Jouko Käsmä

- pelastuslautakunta, Tanja Ålander

- Vuolijoen aluelautakunta, Päivi Fonselius

- koulutusliikelaitoksen johtokunta, Helena Ohtonen

- Mamsellin johtokunta, Tero Paukkeri

- Kajaanin Veden johtokunta, Markku Oikarinen

- Kaupunginteatteri-liikelaitoksen johtokunta, Toivo Sistonen

- Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, Eila Aavakare

Tiedoksi

Valitut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.