Kaupunginhallitus, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Kaupungin edustajien nimeäminen eri yhteisöihin vuosina 2019 - 2021 alkaville toimikausille

KAJDno-2019-432

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen tulee nimetä kaupungin edustajat eri yhteisöihin ja samalla velvoittaa valitut henkilöt ottamaan hyvissä ajoin ennen kokousta tarvittaessa yhteyttä kaupunginjohtajaan kaupungin kannan muodostamiseksi päätettävänä oleviin asioihin. Kaupunginjohtaja ratkaisee, onko asia syytä viedä kaupunginhallituksen keskusteltavaksi.

Yhtiö- ja vuosikokousedustajien tulee keskustella talousjohtajan kanssa yhtiön tai yhteisöjen taloudellista tilannetta koskevista seikoista.

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus

 - nimeää kaupungin edustajat yhteisöihin,

 - velvoittaa valitut henkilöt ottamaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen kokousta tarvittaessa kaupunginjohtajaan kaupungin kannan muodostamiseksi päätettävinä oleviin asioihin

 - päättää, että eri yhtiöiden yhtiökokouksissa ja yhteisöjen vuosikokouksissa kaupunkia edustaa hallintojohtaja tai talousjohtaja tai heidän määräämänsä henkilö ja

 - antaa kaupungin kokousedustajille ohjeet yhtiö- ja vuosikokouksissa hallitukseen ja tilintarkastajiksi valittavista henkilöistä.

Päätös

 

 

 

Hyväksyi. 

Kaupunginhallitus nimesi  seuraavat  kaupungin edustajat yhteisöihin alkavalle toimikaudelle syksy 2019 - kevät 2021:

Yhteisö Edustajat

Asevelvollisten kutsuntatilaisuudet

 

 

 

Jari Rimpiläinen, j

Matti Ilvonen, j

Reima Korhonen, vj

Urpo Härkönen, vj

Isotuvan A.E. Säätiön hallitus

 

Pasi Huotari, j 

Pekka Ovaska, vj 

Kainuun Etu Oy:n hallitus Teemu Niva, pj 
Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunta

Hanna Karvinen, vpj 

Seppo Haapalainen, vj 

Kainuun Voima Oy:n hallitus Eero Suutari, j 
Kainuunmeren Työterveyshuolto Oy:n hallitus Anssi Tuominen, vpj
Kajaanin Golf Oy:n hallitus Atte Haataja, j 
Kajaanin Kauppiasyhdistys ry:n hallitus Nousiainen Matti, j

Kajaanin Linja-autoasemakiinteistö Oy:n hallitus

 

Aimo Karppinen, pj 

Hannu Tuunanen, j 

Päivi Huusko, vj 

Kajaanin Matkailu Oy:n hallitus Jari Tolonen, pj

Kajaanin Palvelutalosäätiön hallitus

 

Eero Salonen, j 

Pekka Keränen, vj 

Kajaanin Palvelutalosäätiön valtuuskunta Marjo Kangasharju, j

Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n hallitus

 

 

 

Jari Tolonen, pj

Anne Määttä, vpj 

Timo Meriläinen, j 

Ursula Pöri, vj 

Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan

Palvelukeskuksen hallitus

 

 

Hannu Kemppainen, pj 

Eero Kinnunen, j 

Onerva Komulainen, j 

Terhi Tuomainen, vj 

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin hallitus

 

 

 

Nina Jyrkäs, pj 

Mika Heikkinen, vpj 

Atte Haataja, j 

Ritva Mikkonen, vj 

Kiinteistö Oy Kisatien hallitus

 

Jouni Ruuskanen, j 

Markku Haverinen, vj

Kiinteistö Oy Onnela -Koti - yhtiön hallitus

 

 

Eeva Roivainen, pj 

Pekka Ovaska, j 

Markku Haverinen, vj

Kumppaniksi ry:n hallitus

kh 14.5.2019 § 95

 

 

 

Lauri Niiranen, pj 

Sirpa Flinkman, vpj 

Voitto Leinonen, j 

Leena Törrö, vj 

Seppo Jonninen, vj   

Paula Tokkonen, asiantuntija

Loiste Oy:n hallitus

kh 23.4.2019

Arto Okkonen, pj

Raili Myllylä, vpj

Jussi Heikkinen, vj

Loiste Lämpö Oy:n hallitus

 

Marjatta Immonen, j

Heikki Hekkala, j

Oulujärvi LEADER ry:n hallitus

 

Katie Halonen. j 

Aki Räisänen. vj 

Veikko Sinisalon stipendirahaston Hoitokunta

 

Aarno von Bell, pj

Maija Rissanen, vj

Vuokatin Matkailukeskus Oy:n hallitus

Anne Määttä, j 

Pasi Kilpeläinen, j 

Kajaanin AMK Oy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aki Räisänen, pj 

Kari Saukkonen, vpj 

Anni Rimpiläinen, j 

Minna Partanen, j 

Markku Oikarinen, j 

 

Työ- ja elinkeinoelämän edustajat: 

Juha Huotari, Prometec Oy

Risto Hämäläinen, Kajaanin kaupunki

 

Ammattikorkeakouluyhteisön edustajat:

Arto Karjalainen (henkilöstö)

Teemu Turunen (opiskelija)

 

 

Yhteisö Varsinainen jäsen v.  2017 - 2021 Varajäsen

Kainuun Soten hallitus

 

toimikausi 4 v.

Raili Myllylä, 1 vpj 

Anne Määttä, 2. vpj 

Pertti Varimo, j 

Hannu Suutari, j  

 

 

Ritva Mikkonen

Helena Ahonen

Markku Oikarinen

Akseli Leppänen

kh 28.5.2019

 

Kainuun Jätehuollon hallitus

Timo Honkila, pj 

Terhi Tuomainen, j 

Mika Heikkinen

Anne Moilanen

Kainuun liiton hallitus

 

toimikausi 4 v.

Eila Aavakare, 1.vpj 

Maarit Ojavuo, j 

Aki Räisänen, j 

Markku Oikarinen, j 

Eero Suutari, j

Minna Partanen

Kaija Patronen

Miikka Kortelainen

Raimo Piirainen

Toivo Sistonen

 

Tiedoksi

Valitut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.