Kaupunginhallitus, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan nimeäminen 2019-2021

KAJDno-2017-739

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin Mamselli-liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa sopimuksen mukaisia ateria- ja puhtaanapitopalveluja sekä perustehtävää tukevia muita palveluja asiakkailleen. Kajaanin Mamselli toimii liiketoimintaperiaatteella tulosvastuullisesti ja päättää itsenäisesti toimintaansa liittyvistä asioista.

Liikelaitoksen yleistä hallintoa ja taloutta johtaa kaupunginhallituksen alaisena toimiva johtokunta. Johtokunta edistää, ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunta valvoo liikelaitoksen etua. Esittelijänä toimii liikelaitoksen johtaja tai hänen estyneenä ollessa hänen tehtävään määräämänsä henkilö.

Johtokuntaan kuuluu seitseman (7) kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kahden (2) jäsenistä tulee edustaa tuotteiden ja palveluiden käyttäjiä. Johtokunnan jäsen ei saa olla sidoksissa Mamsellin kanssa kilpaileviin yrityksiin. 

Mamselli-liikelaitos on irtisanonut palvelusopimuksen Kainuun Soten kanssa päättymään 31.12.2019. Kaupunginvaltuusto on 10.6.2019 hyväksynyt johtosääntömuutoksen, jolla johtokunnan kokoonpanosta poistetaan toinen tuotteiden ja palvelujen käyttäjän edustajuus 1.1.2020 alkaen. Siihen saakka Kainuun Soten tämän hetkiset edustajat ovat johtokunnan jäseniä.

Kaupunginhallitus valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Johtokunnan kokouksessa on läsnäolo-ja puheoikeus yhdellä (1) henkilökunnan edustajalla.

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus valitsee

-toimikaudeksi 2019 - 2021 Kajaanin kaupungin Mamselli-liikelaitoksen johtokuntaan 7 varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen

- jäsenistä yhden puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan

-nimeää henkilökunnan edustajan.

Johtokunnan toimikausi kestää siihen saakka, kunnes 2021 tomintansa aloittava kaupunginhallitus nimeää johtokuntaan uudet jäsenet. Tuotteiden ja palvelujen käyttäjiä edustavan Kainuun Soten nimeämän jäsenen ja hänen varajäsenensä toimikausi päättyy 31.12.2019.

 

Päätös

Hyväksyi.

Kaupunginhallitus valitsi toimikaudelle 2019 - 2021 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokuntaan seuraavat:

Jäsen Varajäsen
Väyrynen Pentti, puheenjohtaja  Husu Alpo
Alanne Olga, varapuheenjohtaja Partanen Minna
Karjalainen Tuomo  Möttönen Tero
Karvinen Hanna  Koskela Anu
Kesti Heikki    Väisänen Heikki

Henkilökunnan edustaja (läsnäolo- ja puheoikeus)

Haataja Ari-Matti

 

Väyrynen Asta

2 palveluiden käyttäjien edustajaa

Kemppainen Unto  (perusopetus)

Huovinen-Tervo Marjo (Sote)

 

Vehkaperä Jaakko

Mäklin Jaana

 

Tiedoksi

Valitut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.