Kaupunginhallitus, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Elinkeinojaoston jäsenten valinta toimikaudelle 2019 - 2021

KAJDno-2017-915

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosäännön 8 §:n mukaan kaupunginhallituksen alaisuuteen perustettiin kesäkuussa 2017 elinkeinojaosto, jonka tehtävänä on edistää ja käsitellä kaupunkikehitystä, kaupunkikonsernin elinvoima- ja elinkeinopolitiikkaa sekä elinkeinopalvelujen järjestämistä ja kehittämistä koskevia asioita.

Jaostoon kuuluu kuusi kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä, joiden tulee olla kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Kaupunginhallitus valitsee ao. jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jaostoon kuuluu lisäksi yksi asiantuntijajäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä, jotka valitaan paikallisen yrittäjäyhdistyksen esityksestä. Asiantuntijajäsenellä on jaostossa läsnäolo- ja puheoikeus.

Jaoston esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja sihteerinä kehitysjohtaja.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus

- valitsee elinkeinojaostoon kuusi varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen,

- valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi

- nimeää jaostoon paikallisen yrittäjäyhdistyksen esityksen mukaisesti asiantuntijajäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Tiedoksi

Valitut

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §