Kaupunginhallitus, kokous 12.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Siirtoehdotus Kajaanin kaupungista Paltamon sekä Vaalan kuntiin siirrettäviksi ehdotetuista erillisistä alueista (enklaaveista)

KAJDno-2020-382

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Maanmittauslaitos on pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen annetun lain (1197/1997) 3 §:n nojalla laatinut esityksen erillisistä alueista eli enklaaveista, joita Maanmittauslaitos ehdottaa siirrettäväksi päätöksellään Kajaanin kaupungista osin Paltamon kuntaan ja osin Vaalan kuntaan. Liitteenä on kartat siirrettäväksi esitetyistä alueista. Edellytykset alueiden siirrolle on määrätty edellä mainitun lain toisessa pykälässä ja ne ovat korkeintaan 50 ha pinta-ala ja se, että alueella ei ole muita rakennuslupaa edellyttäviä rakennuksia kuin asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsevia yksittäisiä loma-asuntoja tai maa- ja metsätalouden harjoittamista varten tarpeellisia talousrakennuksia.

Siirtoehdotus on annettu tiedoksi hallintolain 62 a §:n mukaisella julkisella kuulutuksella viranomaisen verkkosivulla ja lisäksi asianomaisen kunnan verkkosivuilla kuntalain 108 §:n mukaisesti. Lisäksi siirrosta on ilmoitettu kirjeitse siirrettävän alueen kiinteistöjen omistajille, joiden osoite on saatu kohtuudella selville. Asianomaisilla kiinteistönomistajilla ja kunnalla on mahdollisuus tehdä huomautus siirtoehdotuksesta 30 päivän sisällä siitä, kun julkinen kuulutus voidaan katsoa saadun tiedoksi. Huomautus on tehtävä kirjallisesti Maanmittauslaitoksen kirjaamoon 18.5.2020 mennessä, jonka jälkeen Maanmittauslaitos tekee asiassa päätöksen. Päätös julkaistaan virallisessa lehdessä ja jäljennös siitä lähetetään määrätyille viranomaisille, asianomaisille kunnille ja niille kiinteistönomistajille, joiden osoitetiedot voidaan kohtuudella saada selville.

Kajaanin osalta siirtoehdotus käsittää kaksi aluetta, joista Paltamoon siirrettäväksi esitetty oheisen liitteen mukainen Hallasaaren alue on pinta-alaltaan 18,71 ha ja oheisen liitteen mukainen Vaalaan siirrettävä Harmaalankarin alue 0,06 ha. Siirrettävistä alueista ainoastaan Paltamoon siirrettäväksi esitetyllä Hallasaaren alueella on loma-asutusta. Kummankaan alueen osalta laillisia esteitä siirrolle ei ole olemassa. Alueiden siirron vaikutukset Kajaanin kaupungin kiinteistöverotuottoon ovat vähäiset. Rakennusvalvonnan lupa-arkisto jää Kajaanin kaupungin hallintaan, mutta kopiot luvista voidaan toimittaa Paltamon kunnalle rakennusvalvonnan vahvistetun taksan mukaista korvausta vastaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää lausuntonaan asiassa seuraavaa: "Kajaanin kaupunki on tutustunut Maanmittauslaitoksen ehdotukseen Kajaanin kaupungista Paltamon ja Vaalan kuntiin siirrettäväksi ehdotetuista erillisistä alueista, eikä sillä ole huomautettavaa asiassa."

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Maanmittauslaitos

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §