Kaupunginhallitus, kokous 12.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Kajaanin seudun joukkoliikenteen hintojen tarkistus 1.6.2020 alkaen

KAJDno-2018-187

Valmistelija

  • Tiina Rusanen, Henkilöliikennelogistikko, tiina.rusanen@kajaani.fi
  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kainuussa viranomaisten hankkimassa joukkoliikenteessä on käytössä Waltti lippu -ja maksujärjestelmä. Koska sekä Kajaanin kaupunki että Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat liikennepalvelulain (320/2017) mukaisia tieliikenteen toimivaltaisia viranomaisia omalla toimialueellaan, on kumpikin viranomainen pitänyt yllä omaa lippu -ja maksujärjestelmää. Waltti liput ovat kuitenkin käyneet ristiin huolimatta siitä kumpi viranomainen liikenteen on hankkinut tai kumman viranomaisen Waltti-lippua asiakas käyttää matkustamiseen. Tällä on pyrittyä häivyttämään eri viranomaisten välistä rajaa. Lisäksi viranomaiset ovat pitäneet yllä yhteistä aikatauluinformaatiota sekä nettisivustoa (www.kajaaninseudunjoukkoliikenne.fi). Viranomaisilla on myös yhteinen asiakaspalvelupiste (Kajaani info). Jotta ristiinkäyttö on jatkossakin mahdollista, tulee matkalippujen hinnat ja matkustusvyöhykkeet olla samat.

Kaupungin ja ELY-keskuksen liikenteen järjestämismallissa on olleellisena erona se, että Kajaanin kaupunki hankkii oman liikenteessä ns. bruttomallilla. Tämä tarkoittaa, että kaupunki saa lipputulot ja liikennöitsijä kiinteän liikennöintikorvauksen. ELY-keskuksen hankkimassa liikenteessä liikennöitsijä saa liikennöintikorvauksen lisäksi myös lipputulot. ELY-keskuksen liikennöintisopimukset sisältävät indeksiehdon, jonka mukaan matkalippujen asiakashintoja tarkistetaan kerran vuodessa joukkoliikenteen kustannusindeksin mukaisesti. Jos indeksi nousee, asiakashintoja nostetaan indeksin mukaisesti. Vuoden 2019 aikana indeksi on noussut 1,0 % ja tämän vuoksi seutuliikenteen asiakashintoja korotetaan. Korotetut hinnat tulevat voimaan 1.6.2020 kesäliikenteen alkaessa. Jotta yhtenäinen hinnoittelu säilyy seutuliikenteessä, myös Kajaanin seutuliikenteen hintoja tulee korottaa.

Seutuliikenteen lippujen hinnoittelua tulee tarkistaa 1.6.2020 alkaen, jotta yhdenmukainen hinnoittelu säilyy koko Kainuun alueen joukkoliikenteessä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus luopuu Waltti lippu -ja maksujärjestelmän käytöstä kesällä 2021. Tämän jälkeen Kajaanin kaupunki vastaa yksin oman liikenteensä hinnoittelusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen lippujen hinnat 1.6.2020 alkaen liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.