Kaupunginhallitus, kokous 12.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Kainuunmeren Työterveys Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

KAJDno-2018-1241

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Kainuun kuntien yhteisesti omistama Kainuunmeren Työterveyshuolto Oy perustettiin joulukuussa 2018. Perustamisasiakirjat käsiteltiin kaupunginhallituksessa 18.12.2018 § 237, mutta yhtiötä koskeva osakassopimus jätettiin hyväksymättä. Kaupunginhallitus edellytti, että Kainuun Sote ja kunnat neuvottelevat osakassopimuksesta yhteistyössä ja osakassopimusta muutetaan hallituksen kokoonpanoa ja yhtiöstä irtautumista koskevilla säännöksillä. 

Osakassopimusta on nyt päivitetty ja se on lähetetty kuntiin hyväksyttäväksi maaliskuussa 2020. Hallituksen kokoonpano on 3 -7 jäsentä, joista Kainuun Sote valitsee vähintään 3 ja kunnat loput jäsenet. Osakassopimukseen on lisätty kohta 9. sopimuksen irtisanominen ja osakkeiden luovutus. Yhtiön tavoitteena ei ole voiton tuottaminen, mutta kohtaan 2. on kuntien toiveesta lisätty määräys, että yhtiö voi jakaa omistajilleen osinkoa. Lisäksi sopimuksen kohdassa 12. on mahdollistettu sopimuksen siirtyminen kolmannelle osapuolelle tulevassa maakunta- ja soteuudistuksessa.  

Sopimuksessa on huomioitu riittävällä tavalla siihen edellytetyt muutokset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Kainuunmeren Työterveyshuolto Oy:n osakassopimuksen.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Kainuunmeren Työterveys Oy, Kainuun Sote

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.