Kaupunginhallitus, kokous 12.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Kaavoitusaloite kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä Harsunlehdon tuulivoimapuistoa varten

KAJDno-2020-659

Valmistelija

  • Anne Siltavuori, Kaupunginarkkitehti, anne.siltavuori@kajaani.fi
  • Ismo Vendelin, Yleiskaavasuunnittelija, ismo.vendelin@kajaani.fi

Perustelut

Metsähallitus suunnittelee Kajaanin Harsunlehdon alueelle enintään yhdeksän voimalan tuulipuiston rakentamista ja on tehnyt Kajaanin kaupungille aloitteen osayleiskaavan laatimisesta sitä varten. Alue kuuluu kokonaisuudessaan Piiparinmäki – Lammaslamminkangas -tuulivoimahankkeeseen, josta ympäristövaikutusten arviointi (YVA) valmistui vuonna 2014. Ympäristövaikutusten arvioinnin tulosten perusteella alueen keskiosa jätettiin jatkosuunnittelusta tuolloin pois ja hankealue jakautui kahteen osaan. Itäiselle osalle alkuperäistä hankealuetta laadittiin Murtomäen tuulivoimahankkeen yleiskaava, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2018 ja johon suurin osa nyt esitetystä Harsunlehdon tuulipuistosta sisältyy. Murtomäen tuulivoimakaavasta valitettiin ja korkein hallinto-oikeus kumosi valituksen johdosta kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksen kaavasta. Harsunlehdon tuulivoimapuisto on Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa merkitty tuulivoima-aluevarauksella tv-5 (Murtomäki).

Metsähallitus esittää seuraavaa menettelyä:

  • Kajaanin kaupunki käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen maankäyttö- ja rakennuslain 44§ ja 77§ mukaan siten, että voimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää yleiskaavan perusteella.
  • Metsähallitus esittää, että kaavakonsulttina toimii Ramboll Oy, joka laati myös Murtomäen tuulivoimayleiskaavan. Kaupunki hyväksyy kaavakonsultin omien sääntöjen mukaisesti.
  • Metsähallitus vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan selvitysten ja suunnitelmien laadinnasta, kustannuksista sekä kuulutus- yms. kuluista.
  • Kajaanin kaupunki vastaa kaavaprosessin lakisääteisistä hallinnollisista tehtävistä. Esitämme, että kaupunki vastaisi omista hallinnollisista kustannuksistaan osayleiskaavan käsittelyvaiheisiin liittyvissä lakisääteisissä tehtävissä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Metsähallituksen kaavoitusaloitteen kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä Harsunlehdon tuulivoimapuistoa varten siten, että tuulivoimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella, mikäli kaava hyväksytään ja se saa lainvoiman.

Metsähallitus vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnan, selvitysten ja suunnitelmien kustannuksista sekä kuuluttamis- ym. kuluista. Lisäksi Kajaanin kaupunki perii kaavoituksesta ja muista kaavoitukseen liittyvistä viranomaistehtävistä perittävien maksujen mukaisesti (Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta 30.9.2015 § 71) Metsähallitukselta 6.000 (kuusi tuhatta) tai 8.000 (kahdeksan tuhatta) euroa kaavahankkeen käsittelystä ja kaavoituksen ohjauksesta riippuen siitä, vaatiiko hanke ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA). Kaavanlaatijaksi kaupunki hyväksyy Ramboll Oy:n.

Päätös

Hyväksyi.

Yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin osallistui asiantuntijana kokoukseen asian esittelyn ajan.

 

Tiedoksi

Metsähallitus

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §