Kaupunginhallitus, kokous 10.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Prometec Tools Oy:n hakemus Kajaanin kehittämisrahasta

KAJDno-2019-1011

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Prometec Tools Oy on vuonna 2015 perustettu kajaanilainen pk-yritys, joka rakentaa ja kehittää teknologiaa biomassaa energiantuotannossa käyttävien voimalaitosten polttoaineen näytteenottoon. Yrityksen kehittämä näytteenoton Q-robot robottilaitteistoa on myyty jo kuudelle asiakkaalle, joista viimeisin Oulun Energian uuteen biovoimalaitokseen. Yritys on avannut myös viennin Ruotsiin Tukholmaan yhteen maailman suurimmista biomassaa käyttävistä voimalaitoksista.

Prometec on saanut useita tunnustuksia kehittämistään uusista ratkaisuista eri yrityskilpailuissa. Yritys on nyt käynnistämässä yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa hanketta, joka tähtää biomassojen reaaliaikaisen kosteustiedon mittaamiseen. Yritys voi tarjota sitä uutena palveluna asiakkailleen ja laajentaa siten palveluliiketoimintaansa laitteistotoimitusten rinnalle.

Kehittämishanke edellyttää datan hallinnan ja käsittelyn osaamista ja kehittämistä, ja se toteutetaan kiinteässä oppilaitosyhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen aikana toteutetaan useampia opiskelijoiden projektitöitä ja harjoittelujaksoja. Hankkeen kesto on vuosi ja sen kokonaisbudjetti on 60.000 euroa, johon yritys hakee Kajaanin kaupungin kehittämisrahaa 30.000 euroa eli 50 % koko hankkeen budjetista. Oppilaitosyhteistyön lisäksi hankkeessa on mukana kumppaniyrityksiä. Työllistämistavoitteena on luoda hankkeen vaikutuksesta välittömästi Kajaaniin 1-2 uutta työpaikkaa datan käsittelyn ympärille.

Toimitusjohtaja Juha Huotari ja liiketoimintajohtaja Henna Karlsson esittelivät Prometecin toimintaa ja datan käsittelyn hanketta kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle jaoston kokouksessa 2.9.2019.

Rahoitushakemus kohdistuu Kajaanin kehittämisrahaan, joka on sisällytetty kaupungin talousarvioon 2019: ”Kajaanilaisen yritystoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä tukevaan sekä Kajaaniin uusia työmahdollisuuksia luovaan toimintaan ja hankkeisiin haettavaksi varataan kaupunginhallituksen käyttöön 100 000 euron suuruinen etukäteen suuntaamaton määräraha, joka kohdennetaan erikseen tehtävillä päätöksillä.”

Prometec Tools Oy on oman ilmoituksensa mukaan saanut de minimis-tukea 80.663 euroa. De minimis-tukea voidaan myöntää yritykselle enintään 200.000 euroa kolmen vuoden ajanjaksolla, joka tarkoittaa yrityksen nykyistä ja kahta edellistä verovuotta. Toiminta-avustus Kajaanin kehittämisrahasta voidaan myöntää Prometec Tools Oy:lle de minimis-ehdon estämättä.

Prometec Tools Oy:n hanke toteuttaa kaupunkistrategian yritystoiminnan kasvun tavoitetta sekä tavoitetta hakea kestävää kasvua mittaustekniikasta ja tavoitetta uuden osaamisen rakentamiseksi tiedon hyödyntämisellä ja digitaalisten palvelujen kehittämisellä.  Hanke toteuttaa elinvoimaohjelman tavoitteita mittaustekniikan ja data-analytiikan kehittämisestä.

Yritysvaikutusten arviointi: Hanke on suora yrityshanke, jolla on välitön myönteinen vaikutus mittaustekniikan ja datan käsittelyn liiketoiminnan kasvuedellytyksiin Kajaanissa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus myöntää Prometec Tools Oy:lle 30.000 euron toiminta-avustuksen biomassojen reaaliaikaisen kosteustiedon mittaamisen ja datan käsittelyn hankkeeseen vuonna 2019 Kajaanin kehittämisrahasta talousarviokohdasta 190214100.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Prometec Tools Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.