Kaupunginhallitus, kokous 10.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Pohjois-Kätön asemakaavaan nro 501-1 liittyvien maankäyttösopimusten muuttaminen

KAJDno-2019-862

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on sopinut Pohjois-Kätössä asemakaavan (asemakaava nro 501-1) laatimisen yhteydessä vuoden 2013 lopussa kiinteistöjen 205-407-3-232, 205-407-2-240 ja 205-407-3-213 yksityisten maanomistajien kanssa tehdyillä maankäyttösopimuksilla asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentamisen aikataulusta siten, että kaupunki on sitoutunut rakentamaan asemakaava-alueen kunnallistekniikan valmiiksi seitsemän vuoden kuluessa siitä, kun asemakaava on laillistunut. Koska asemakaava on laillistunut 14.1.2014 olisi kunnallistekniikka rakennettava alkuperäisen sopimuksen mukaisesti vuoden 2020 aikana, jolloin se olisi valmiina viimeistään 13.1.2021. Kaupunki on rakentanut alkuperäisen sopimuksen mukaisesti Kominnotkontien, Kominpolun ja Notkelmapolun sekä muun kunnallistekniikan kyseisille katualueille. Uutta kunnallistekniikkaa ei kuitenkaan ole rakennettu Kuutinkujan alueelle, koska se ei ole alueen tonttivaranto ja tonttien kysyntä huomioiden ollut tarkoituksenmukaista.

Alueen maanomistajien kanssa on alustavasti sovittu, että alkuperäisiä maankäyttösopimuksia muutetaan siten, että kunnallistekniikan rakentaminen siirtyy korkeintaan kolmella vuodella eteenpäin siten, että kunnallistekniikka rakennetaan jäljellä olevalle sopimusalueelle viimeistään 14.1.2024. Kunnallistekniikka rakennettaisiin siten viimeistään vuoden 2023 aikana ja rakentamisesta tulisi tehdä päätös talousarvion laadinnan yhteydessä vuonna 2022. Kaikki maanomistajat ovat hyväksyneet sopimusmuutoksen.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Kajaanin kaupunki muuttaa asemakaavan 501-1 alueella olevien kiinteistöjen 205-407-3-232, 205-407-2-240 ja 205-407-3-213 yksityisten maanomistajien kanssa tehtyjä maankäyttösopimuksia siten, että kunnallistekniikka rakennetaan Kuutinkujan sekä Yrjöntien alueille viimeistään 14.1.2024.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

3 kiinteistön omistajat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.