Kaupunginhallitus, kokous 10.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Kajaanin Golf Oy:n osakkeiden myynti

KAJDno-2019-905

Valmistelija

 • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki omistaa 21 kpl Kajaanin Golf Oy:n DU-osakesarjan osaketta (DU 155 - DU175). Kaupunki on aikoinaan hankkinut D-sarjan yhden yritysosakkeen ja 4 kpl lisäosakkeita yhteensä 31 619,33 euroa. Osakkeet on korvattu myöhemmin osana Kajaani Golf Oy:n velkojen järjestelyä DU-sarjan osakekirjoihin, joilloin osakkeiden arvoa alennettiin 15 002,36 euroa. Osakkeiden omistaja on velvoitettu suorittamaan vuosittain vastikemaksua yhtiölle 460 euroa / osake. Kaupungin vastikemaksu vuodelta 2019 on ollut 9.660 euroa. Kaupunki on myynyt osakkeiden tuottamia pelioikeuksia henkilökunnalle ja ulkopuolisille ostajille. Vuoden 2019 tulot ao, myynnistä ovat olleet 4.324 euroa. Osakkeiden kirjapitoarvo on 22.503,55 €.

Osakkeiden omistaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa eikä kaupungin henkilöstö- tai elinkeinopolitiikka edellytä osakeomistusta. Osakkeista luopumista on harkittu vuosien varrella, mutta ostohalukkuutta ei ole löytynyt.

Paltamon Golf Oy tehnyt ostotarjouksen kaikille Kajaanin Golf Oy:n osakkeenomistajille. Tarjouksen mukaan Paltamon Golf Oy maksaa kauppahintana 1 (yhden) euron / osake.

Ostotarjous on B- ja C-sarjojen osakkeiden osalta ehdollinen siten, että ostajan on saatava haltuunsa 2/3 koko yhtiön osakekannasta ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Lisäksi kaikkien osakesarjojen myyjät sitoutuvat joko ostamaan pelioikeuden (vuosille 2020 -2021 hintaan 490 euroa / vuosi  tai vuosille 2020 - 2024 hintaan  450 euroa / vuosi) tai maksamaan kertakorvauksena ostajalle 790 euroa / osake.

Omistusoikeus osakkeisiin siirtyy kauppakirjan allekirjoittamishetkellä ja ostaja vastaa varainsiirtoverosta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää myydä kaupungin omistamat 21 kpl Kajaanin Golf Oy:n osaketta Paltamon Golf Oy:lle. Kaupunki maksaa myytävistä osakkeista ostajalle kertakorvauksena 790 € / osake.  

Keskustelun kuluessa Tero Paukkeri Päivi Fonseliuksen kannattamana esitti, että kaupunki myy osakkeet tarjouksen vaihtoehdon 2.1.a mukaisesti ja ostaa pelioikeudet vuosille 2020 - 2021.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen: kaupunginjohtaja JAA, Tero Paukkeri EI.

Päätös

JAA 7, EI 3, 1 tyhjä. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen.

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 64%

  Teuvo Hatva, Toivo Sistonen, Helena Ohtonen, Silja Keränen, Pertti Varimo, Eila Aavakare, Vesa Kaikkonen

 • Ei 3 kpl 27%

  Tero Paukkeri, Johanna Rantala, Päivi Fonselius

 • Tyhjä 1 kpl 9%

  Hannu Juntunen

Tiedoksi

Kajaanin Golf Oy, Paltamon Golf Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.