Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta, kokous 31.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kajaanin kaupunginteatteri-alueteatteri-liikelaitoksen käyttösuunnitelma 2020

KAJDno-2020-90

Valmistelija

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin teatterille on leimallista taiteellinen kunnianhimoisuus, omaleimaisuus ja saavutettavuus. Teatterin esitystoiminta on monipuolista ja henkilöstö korkeasti koulutettua ja sitoutunutta työhönsä. Teatteri palvelee laajaa asiakaskuntaa Kajaanissa ja alueteatterin kautta koko Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan sekä rajakuntien väestöä. Valtakunnallisessa Thalia-juhlassa 10.3.2019 teatterin toiminnan ansiot saivat tunnustusta: Lastenteatteriteko-palkinnon yhdessä Vaara-kollektiivin kanssa sekä Kiitos kotimaisesta näytelmästä -kunniakirjan.

Vuonna 2020 teatteri toteuttaa viisi uutta kokoillan näytelmää sekä joitakin kevyempiä tuotantoja. Vuoden 2020 näytelmien ensi-illat ovat Teatteritalolla Syyllinen, Vanhan naisen vierailu ja Sokeri (työnimi), pienen näyttämön/ alueteatterin puolella  Tea ja Tyhmentäjä sekä Loviisa ja Heta. Yhteistyössä Kajaanin seurakunnan kanssa toteutetaan nuorten produktio ja vapuksi syntyy konsertti yhteistyössä KAO:n konservatorion ja Kajaanin Puhallinorkesterin kanssa. Perinteinen pikkujouluesitys palaa ohjelmaan tänä vuonna. Ohjelmistossa jatkaa myös esityksiä aiemmilta vuosilta. Teatteri tuo Kajaaniin myös vierailevia esityksiä, mm. Red Nose Companyn Don Quijoten ja nukketeatteri Pikku Kulkurin Nigan 8 vuodenaikaa. Laila-esitys vierailee Oulun kaupunginteatterissa helmikuussa, Tea ja Tyhmentäjä Oulun lastenteatterifestivaaleilla huhtikuussa ja Alueteatteripäivillä Turussa toukokuussa sekä "Sokeri" Espoon kaupunginteatterissa joulukuussa.

Alueteatterin ohjelmistossa huomioidaan erityisesti lapset ja nuoret, mutta esityksiä tarjotaan myös aikuisille, ikääntyville ja erityisryhmille. Syyllinen-näytelmän ensi-iltapäivänä järjestetään uusperheproblematiikkaa käsittelevä seminaari yhteistyössä Kaukametsä-opiston ja Teatterin Tuki ry:n kanssa.

Teatteri jatkaa teatterikasvatuksessa ja yleisötyössä yhteistyötä mm. perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen, etsivän nuorisotyön, Kainuun lasten- ja nuortenkulttuurikeskus Kultturan, Kajaanin romaniyhteisön ja Kajaanin seurakunnan kanssa.

Teatteri on mukana Uuden näytelmän ohjelma UNO:ssa, joka edistää uusien kotimaisten näytelmien syntymistä ja esittämistä Suomen teattereissa. Hanke tarjoaa teatterin taiteelliselle ja markkinointihenkilökunnalle koulutusta ja verkostoitumistilaisuuksia sekä tuo näytelmäkirjailijoita tutustumaan teatterin toimintaan. 

Teatterin ohjelmisto, teatterikasvatus ja yleisötyö toteutetaan pääosin vakituisen henkilökunnan voimin. Näyttelijäkunnassa tapahtuu kuluvana vuonna vaihdoksia, ja poislähtevien tilalle rekrytoidaan kevään aikana koulutetut ammattinäyttelijät.

Henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolehditaan kohdentamalla työt ja vastuut tasapuolisesti ja henkilöresurssit parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on vahvistaa tasapuolisuuden kokemusta ja avointa yhdessä tekemisen ilmapiiriä, jossa jokaisen työntekijän tehtäviä arvostetaan. Esimies – alaisvuorovaikutukseen ja tiedonkulkuun kiinnitetään erityistä huomiota. Teatteri on keskusteleva ja kaikkia kuunteleva työpaikka.

Teatteri osallistuu aktiivisesti Sissilinnan ja Teatteritalon peruskorjausten suunnitteluun.

Tavoitteena on, että teatterin pienen näyttämön/ alueteatterin toiminta saadaan pitkäaikaiseen väistötilaan elokuusta lähtien. Sama tila toimisi kaikkien teatterin remonttien ajan harjoitus- ja esitystoiminnan väistötilana.

Teatterin talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021–2022 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.12.2019 ja teatterin johtokunnassa 27.12.2019.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Johtokunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginteatterin johtokunta

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.