Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta, kokous 30.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Teatterin toimintaedellytykset 2019

KAJDno-2018-407

Valmistelija

  • Maria Tolonen, Hallintopäällikkö-tuottaja, maria.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupungin omistajapoliittisten linjausten mukaan vuoden 2019 aikana on selvitettävä teatterin nykymuotoisen järjestämistavan eli liikelaitoksen kannattavuus ja malli, jolla teatteritoimintaa jatketaan Kajaanissa tulevaisuudessa. Liikelaitoksena toimimista ja liikelaitoksen taloudellista sekä toiminnallista kannattavuutta on verrattava vaihtoehtoisiin järjestämismalleihin: 1) teatteri toimii sivistystoimialan kulttuurin tulosalueen tulosyksikkönä, 2) teatteri toimii kaupunginhallituksen alaisena taseyksikkönä.

Selvitystyöryhmäksi on perustettu virkamiestyöryhmä, jossa ovat toimineet teatterin johtaja Helka-Maria Kinnunen, teatterin vs. talouspäällikkö Maria Tolonen, teatterin markkinointipäällikkö Anja Pietarinen, teatterin henkilöstön edustajat, sivistystoimialan johtaja Mikko Saari sekä talouden controller Piia Rissanen. Työryhmä on kokoontunut viisi kertaa kevään 2019 aikana. Työryhmä on huomioinut selvitystyön taustalla vuonna 2007 laaditun Kajaanin kaupunginteatterin liikelaitosselvityksen sekä silloisen omistusvaihtoehtoja käsittelevän SWOT-arvion. Aiemmasta selvityksestä voidaan todeta, että se on laadittu huolella ja liikelaitosvaihtoehdon uhkat, mahdollisuudet, heikkoudet ja vahvuudet on arvioitu osuvasti. Myös taloudelliset ja toiminnalliset perusteet, joiden varaan teatteriliikelaitos on vuonna 2008 perustettu, ovat huolella mietittyjä ja perusteltuja ratkaisuja.

Työryhmä on laatinut selvityksen, jossa arvioidaan teatterin toimintaedellytyksiä liikelaitoksena, huomioiden teatterin talouden ja toiminnan kehittymisen vuosien 2008 - 2018 välisenä aikana. Lisäksi selvityksessä arvioidaan:
- liikelaitosmallin jatkamisen edellytykset, mallin hyödyt sekä haasteet
- sivistystoimialan tulosyksikkönä toimimisen edellytykset, toiminnan hyödyt sekä haasteet
Taseyksikkönä toimiminen on jätetty selvityksestä pois, koska sen on arvioitu olevan kannattamaton sekä myös kaupunkiorganisaatiolle vieras toimintamalli. Omistajapoliittisen selvityksen tarkoitus on ollut selkeyttää kaupungin omistajapolitiikkaa sekä tehostaa talouden ja toiminnan ohjausta. Taseyksikkö ei tätä selkeyttä organisaatioon toisi.

Työryhmä esittää, että kaupunginhallitus käy eteenpäin linjaavan keskustelun teatterin hallinnollisesta tulevaisuudesta, mutta päätöstä liikelaitoksen tulevaisuudesta ei vielä tehdä vaan teatterin esityksestä odotetaan valtakunnalliset päätökset taiteen valtionosuusuudistuksesta, teatteria koskeva toimitilaratkaisu sekä päätökset Perlaconin lopullisesta selvityksestä, jolloin nähdään mm. tarkemmin talouden sopeuttamisen mahdollisuudet. VOS-uudistus kasvattaisi teatterin valtionosuuksia, liikelaitoksen toimintaa tällä hetkellä haittaavan euromäärän verran.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Johtokunta merkitsee omistajapoliittisen ohjelman selvityksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §