Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Kajaanin kaupunginteatterin talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma 2021–2022

KAJDno-2019-141

Valmistelija

  • Maria Tolonen, Hallintopäällikkö-tuottaja, maria.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginhallitus on 13.8.2019 § 146 antanut ohjeet vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022 laadintaan. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio.

Talousarvio-ohjeen mukaan liikelaitoksen johtokunnan on valmisteltava liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja esitettävä se valtuustolle tässä ohjeessa esitetyillä perusteilla ja aikataulussa. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi valtuustolle. Liikelaitoksen talousarviossa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Niissä esitetään liikelaitokselle asetettavat tavoitteet ja niiden toteutumista mittaavat tunnusluvut, talousarvioperustelut ja budjettilaskelmat.

Talousarvion laadinnassa tunnistetaan ja arvioidaan suunnitteilla olevan taloussuunnitelmakauden tavoitteisiin kohdistuvia riskejä. Riskit käsitellään kaupungin tai liikelaitoksen sähköisessä riskienhallintajärjestelmässä. Merkittävimmät riskit esitetään osana talousarviota ja niihin varautuminen (riskienhallintatoimenpiteet) kuvataan talousarviossa.

Kajaanin kaupunginteatterille on asetettu seuraavat tuottovaatimukset ja toiminta-avustus peruspääoman korko, toiminta-avustus 1.241.000 euroa vuonna 2020 ja tilikauden ylijäämä > = euroa.

Kajaanin kaupunginteatterin talousarvio vuodelle 2020 on laadittu siten, että liikevaihto säilyy vuoden 2019 tasolla. Talousarvioon on otettu huomioon valtion budjettiehdotuksen mukainen teattereiden VOS korotus, jossa henkilötyövuoden hinta nousee 52 225 eurosta 58 452 euroon. Henkilöstökuluihin on varattu 1 % kasvu ja lomaraha on varattu täysimääräisenä eli 6 % palkkasummasta. Nykyinen henkilökunnan määrä säilytetään. Toimitilojen vuokrat on budjetoitu tilapalveluiden ilmoituksen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Johtokunta hyväksyy Kajaanin kaupunginteatteri - alueteatteri -liikelaitoksen talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022 ja esittää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Johtokunta on huolissaan teatterin taloudellisesta tilasta.

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §