Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Kajaanin kaupunginteatterin johtokunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten julkaiseminen tietoverkossa 2019–2021

KAJDno-2019-1034

Valmistelija

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosääntö

"148 § Päätösten tiedoksianto kaupungin jäsenelle

Kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kaupungin jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Kaupunginhallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan."

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä asianosainen tai kunnan jäsen. Kuntalain alaisissa päätöksissä kunnan jäsenen oikaisuvaatimus/kunnallisvalitusoikeus alkaa siitä, kun päätös on julkaistu tietoverkossa. Myös erityislaeissa voi olla viittauksia kuntalain mukaiseen muutoksenhakuoikeuteen. Näissä tapauksissa verkkojulkaiseminen on aina pakollista salassapitosäännökset ja henkilötietojen käsittely huomioon ottaen.

Lisätietoja antaa Helka-Maria Kinnunen, teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunginteatterin johtokunnan kunkin kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavana päivänä tai tämän ollessa pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä.

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan tiedoksi kunnan jäsenille kaupungin verkkosivuilla päätöksentekoa seuraavana perjantaina.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §