Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Monijäsenisen toimielimen opiskelijajäsenen valinta

KAJDno-2018-593

Valmistelija

  • Raimo Sivonen, Rehtori, raimo.sivonen@kao.fi

Perustelut

Ammatillisessa koulutuksessa opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä kurinpitoasiassa käsittelevän Monijäsenisen toimielimen opiskelijajäsenten uudelleen valinta. 

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (2017) 93 § määritellään ammatillisessa koulutuksessa annettavista kurinpitotoimista. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin. Monijäseninen toimielin tekee myös tarvittaessa päätökset opiskeluoikeuden palauttamisesta. Korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta ja asuntolasta erottamisesta voi koulutuksen järjestäjän niin päättäessä päättää rehtori ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 4.5.2017 päättänyt antaa ammattiopiston rehtorille oikeuden tehdä nämä päätökset.

Monijäsenisessä toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksenjärjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimeen myös tutkinnon suorittajan koulutussopimustyöpaikan ja oppisopimuskoulutuksen osalta työnantajan edustajan. Tämä nimeäminen tehdään, mikäli opiskelija on kurinpitotoimien aikana työpaikalla tapahtuvassa opiskelussa joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Koulutuksen järjestäjä voi päättää, kuka edustajan nimeämisen tekee.

Toimielimen puheenjohtajan nimeää koulutuksen järjestäjä ja puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoita edustava jäsen. Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Toimielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat virkavastuulla. 

Koulutusliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 17.5.2018 §19 perustanut toimielimen toimikaudeksi 1.6.2018 - 31.5.2021 ja nimennyt sen jäsenet. Opiskelijoiden edustajat ovat valmistuneet ja näin ollen eivät ole enää toimivaltaisia edustajia. Oppilaskunta Kajaction esittää 27.2.2018 alkaen toimielimeen opiskelijoiden edustajaksi Tomi Kemppaista ja hänen varajäsenekseen Veeti Huotaria.

Lisätietoja asiasta antaa rehtori Raimo Sivonen, puh. 0443 089175, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Monijäsenisen toimielimen opiskelijoiden edustajiksi esitetään varsinaiseksi jäseneksi Tomi Kemppainen ja hänen varajäsenekseen Veeti Huotari.

Päätös

Hyväksyi

Tiedoksi

Jäsen ja varajäsen, Kainuun ammattiopiston rehtori