Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kajaanin Mamselli-liikelaitoksen toimintamalli 2020

KAJDno-2019-588

Valmistelija

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Perustelut

Mamsellin sote-palvelutuotannon loppumisen (31.12.2019) myötä Mamsellin palvelutoiminta on tarvetta organisoida uudestaan vastaamaan jäljelle jäävän asiakaskunnan tarpeita sekä muuttunutta liikevaihtoa. Uutta toimintamallia on pohjustettu Mamsellin hallinnon ja alue-esimiesten yhteisissä Sparraus-valmennuksissa sekä asiakkaiden kanssa toteutettavassa Sisäisten kehittäjien valmennuksessa.

Mamsellin johtaja on luonnostellut valmennusten sekä asiakas- ja työntekijäpalautteiden pohjalta tiimiorganisaatiomallin. Toimintamalliluonnos sekä suunnitelma muutosprosessin toteuttamisesta esitellään Mamsellin yhteistoimintaneuvotteluiden kokouksessa elokuussa. Yhteistoimintaneuvotteluiden ja Mamsellin johtokunnan käsittelyn jälkeen toimintamalliluonnos lähetetään Mamsellin työntekijöille tutustuttavaksi ja kommentoitavaksi.

Mamselli 2020 toimintamallin luominen toteutetaan käynnissä olevien YT-menettelyiden puitteissa.

Lisätietoja antaa: Tuija Vuorinen p. 044 7100 241 sähköposti: etunimi.sukunimi[at]kajaani.fi

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Johtokunta hyväksyy uuden toimintamallin sekä suunnitelman muutosprosessin toteuttamisesta.

Päätös

Puheenjohtajan muutettu päätösehdotus: Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

Puheenjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.