Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen riskienhallinta

KAJDno-2017-821

Valmistelija

  • Joni Partanen, Controller, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 § mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on valvoa ja arvioida sisäisen valvonnan riskienhallinnan toimeenpanoa ja tuloksellisuutta.

Kokouksessa esitellään 1.1.2019–30.6.2019 välisenä aikana Kajaanin Mamsellissa toteutuneet riskit ja läheltä piti tilanteet sekä näihin liittyvät korjaavat ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet.

Kokouksessa esitellään myös Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen riskienarviointiluonnos vuodelle 2020. Riskienhallintasuunnitelma hyväksytään osana Kajaanin Mamselli-liikelaitoksen talousarviota 2020.

Lisätietoja antaa: Tuija Vuorinen p. 044 7100 241 sähköposti: etunimi.sukunimi[at]kajaani.fi

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Riskienhallintakoordinaattori Teemu Korhonen oli läsnä kokouksessa pykälien 15-18§ aikana.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §