Elinkeinojaosto, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Lausunto Kainuun kärkihankkeisiin 2019 – 2022

KAJDno-2019-974

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun Liitto on pyytänyt kuntien lausuntoja Kainuun kärkihankkeisiin 2019 – 2022. Ne on esitelty kunnille Kainuun Liiton kuntakierroksella. Kajaanin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto toteaa Kajaanin kaupungin lausuntona seuraavaa:

Osaavan työvoiman saatavuus on keskeinen Kajaanin seudun yritystoiminnan ja julkisten palvelujen lähivuosien haaste, ja sen nostaminen voimakkaasti esille kärkihankkeissa on oikea linjaus. Siltasopimuksen toimenpiteitä tulee viedä eteenpäin yhdessä valtion kanssa. Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelut tulee käynnistämään TEM:n Kokka kohti Suomea –ohjelman rahoituksella työ- ja opiskeluperäisten ulkomaisten työntekijöiden ja heidän perheidensä asettautumista tukevan palvelun kehittämisen.

Kajaanin kaupungin omassa rekrytoinnissa keskeisin haaste tulee olemaan opetushenkilöstön saatavuus 2020-luvulla. Kelpoisten hakijoiden osalta pulaa tulee olemaan kaikissa opetusalan henkilöstöryhmissä varhaiskasvatuksesta erityisopetukseen. Ongelma koskee myös Ylä-Savoa sekä muita Kainuun kuntia. Haasteeseen tulee löytää ratkaisuja ja uusia voimavaroja.

Osaamiskeskittymien vahvistaminen ja osaamisen lisääminen on myös oikea tavoite, jolla voidaan pitkäjänteisesti vastata ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuushaasteeseen sekä maakunnan ulkoiseen kilpailukykyyn. Keskeistä siinä on Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kajaanin yliopistokeskuksen ja Kainuun ammattiopiston koulutus- ja TKI-toiminnan vahvistaminen. Korkeakoulutukseen tarvitaan uusia koulutuspaikkoja mm. opetusalan kelpoisen henkilöstön saamiseksi.

Saavutettavuus, syrjäiseksi mielletty sijainti on lähes kaikissa tutkimuksissa Kainuun suurin heikkous. Siksi saavutettavuuden parantamisen tavoitteet ovat ensisijaisen tärkeitä. Kajaanin reittilentoliikenteen vuorotiheys Helsinkiin on nykyisin hyvä ja matkustustarpeisiin vastaava kesäaikojen supistuskausia lukuun ottamatta. Kesän lentovuorojen parantamiseen tulee kiinnittää huomiota yhteistyössä Finnairin kanssa.

Savon radan saaminen seuraavaksi valtakunnalliseksi ratahankkeeksi on kannatettava tavoite, joka on ollut Kajaanin kaupunkistrategiassa jo pitkään. Pohjanmaan rataa on parannettu vaiheittain 2000-luvulta alkaen valtakunnallisena hankkeena lähes miljardilla eurolla. Radan junaliikenne on nykyisin kilpailukykyinen vaihtoehto matkustamiselle pääkaupunkiseudulle. Savon rata on maan toinen etelä-pohjoissuuntainen päärata, joka yhdistää Etelä- ja Pohjois-Suomen ja kytkee itäisen Suomen pääkaupunkiseutuun.  Raideliikenteen odotettavissa olevan kasvun takia Savon radan kehittämisellä voidaan luoda lisää tarvittavaa kapasiteettia Pohjanmaan radan rinnalle, ja sitä voidaan kehittää jo olemassa olevassa liikennekäytävässä vaiheittain samalla tavalla, kuten Pohjanmaan rataa.

Uudesta pääväyläasetuksesta (aiempi runkoverkkoasetus) on jätetty pois Kajaanin ja Oulun välinen VT 22 valtatieyhteys vastoin liikennejärjestelmä- ja maantielain tavoitetta, että pääväyliin kuuluvat maantiet yhdistävät valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset ja solmukohdat. Valtakunnallisilla keskuksilla laissa tarkoitetaan erityisesti maakuntakeskuksia. VT 22 Oulu-Kajaani ja sen jatkomaantieyhteys Vartiuksen kansainväliselle rajanylityspaikalle tulee lisätä pääväyläasetukseen, kuten kärkihankkeissa onkin asetettu tavoitteeksi.

 

Pohjois-Suomessa korostuvat yhteydet Ouluun vastaavalla tavalla kuin Etelä-Suomessa yhteydet pääkaupunkiseutuun. Sinne suuntautuvat Kainuunkin tärkeimmät elinkeinoelämän, osaamisen ja mm. erikoissairaanhoidon yhteydet. VT 5 etelään on puolestaan maakunnan tärkein maantieyhteys Etelä-Suomeen. Kärkihankkeissa on oikein asetettu tavoitteeksi saada VT 5 valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, mutta sen nostaminen keskeiseksi kehittämiskohteeksi ohi VT 22 kehittämisen ei ole Kainuun liikennejärjestelmäsuunnitelman linjausten mukainen. Kainuun LJS:ssä molemmat on määritelty yhtä tärkeiksi kehitettäviksi valtatieyhteyksiksi. Siksi myös Oulu-Kajaani-Vartius kansainvälisen tieyhteyden vaiheittainen kehittäminen tulee sisällyttää uuteen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, samoin kuin VT 5 pullonkaulojen Leppävirta-Kuopio ja Siilinjärvi-Iisalmi parantaminen. VT 22 ja Vartiuksen tieluokituksen nosto ovat kannatettavia tavoitteita.

Kajaani-Sotkamo seudullisen yhteysvälin parantaminen VT 6:lla Kajaanin ja Sotkamon/Vuokatin välillä on maakunnan sisäisten liikenneyhteyksien tärkein kehitettävä yhteysväli, ja sisältyy Kajaanin ja Sotkamon kunnanvaltuustojen hyväksymään yhteiseen rakennemalliin. 

Koillisväylän tietoliikennekaapelin rakentuminen näyttää tällä hetkellä hyvinkin mahdolliselta, kun sitä valmisteleva Cinia Oy on saanut kumppanikseen suuren venäläisen tietoliikenneoperaattorin. Koilliskaapelin edistäminen on oikea kärkihanke. Sitä tulisi kuitenkin tarkentaa niin, että siihen liittyvä maakunnan edunajaminen kohdistuu Suomen sisäiseen reititykseen niin että yksi reiteistä kulkee Kajaanin kautta. Lisäksi huomiota tulee kohdistaa sisämaan runkotietoverkkojen parantamiseen valtion toimesta, Koilliskaapelin lisäksi Kajaaniin sijoittuvan EuroHPC supertietokoneen tarpeita palvellen.

Rajayhteistyön vahvistaminen on kannatettava tavoite ja tukee Kajaanin kaupungin ja Kostamuksen kaupunkipiirin yhteistyösopimusta. Viisumikäytäntöjen sujuvoittaminen olisi yksi käytännön toimenpide joka lisäisi molemminpuolista kanssakäymistä ja asiointia. Sitä varten tulee selvittää, voiko Venäjän uusi helpotettu e-viisumi Pietarin ja Leningradin alueelle tulla käyttöön myös Kostamuksen kaupunkipiirissä. Lisäksi on perusteltua selvittää, voitaisiinko Kainuun ja Kostamuksen kaupunkipiirin alueiden osalta viedä eteenpäin molemminpuolista viisumikäytäntöä helpottavan LBT-sopimuksen solmimista Suomen ja Venäjän kesken. LBT-sopimuksia Venäjän ja läntisten naapurimaiden kesken on useita mm. Kaliningradin ja Puolan Gdanskin alueen sekä Petsamon ja Norjan pohjoisten raja-alueiden välillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Jaosto antaa Kainuun Liitolle esittelytekstin mukaisen lausunnon Kainuun kärkihankkeisiin 2019-2022.

Päätös

Hyväksyi, seuraavilla lisäyksillä:

Kainuun keskussairaalan säilyttäminen erikoissairaanhoidon ja ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalana sekä synnytysten jatkuminen ovat maakunnan palvelutarjonnan kannalta ensiarvoisen tärkeitä edunajamisen kärkihankkeita. EU:n aluekehittämisrahoituksen Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asuttujen tuen säilyttäminen uudella ohjelmakaudella on Kainuun aluetalouden ja elinkeinoelämän kehittämisen kannalta samoin ensiarvoisen tärkeä tavoite. Raideyhteyksien kehittämisen lisäksi edunajamista tulee suunnata myös junavuorojen parantamiseen sekä etelään Helsinkiin että länteen Ouluun. Ajasta ja paikasta riippumattomien valtionhallinnon tehtävien hoitamisen mahdollistaminen maakunnissa ja valtion työpaikkojen saamineen Kainuuseen on kannatettava tavoite ja siihen tulee suunnata edunvalvontaa yhteistyössä kuntien kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla käynnistyneeseen toimintojen sijoittamishankkeeseen tulee vaikuttaa.